PRIVACY VERKLARING

 

Mariastein Medical Center Mariastein Medical Center, gevestigd aan Gabrielstraat 22, 3817DZ Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Mariasteinmc.com

Gabrielstraat 22

3817DZ Amersfoort

0031624667612

 

Isabel Sol-Kokkeler is de Functionaris Gegevensbescherming van Mariastein Medical Center Hij/zij is te bereiken via i.sol@mariasteinmc.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mariastein Medical Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E- mailadres

- Bedrijfsgegevens van klanten en leveranciers

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mariastein Medical Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

   kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mariastein Medical Center neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mariastein Medical Center) tussen zit. Mariastein Medical Center gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen : Exact

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mariastein Medical Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn is 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 Mariastein Medical Center verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mariastein Medical Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mariastein Medical Center gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mariastein Medical Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar i.sol@mariasteinmc.com.

 

Mariastein Medical Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mariastein Medical Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  i.sol@mariasteinmc.com